ಟಿವಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಬಲ

ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಸಿತು. ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಕೇಸರ್ ಕರ್ ಮತ್ತಿತರಿದ್ದಾರೆ