ಜೆಸಿಬಿ ಘರ್ಘನೆ

ಮಹದೇವಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ತೆರೆವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜೆಸಿಬಿಗಳ ಘರ್ಜನೆ