ಜಿಂದಾಲ್ ಗೆ ಜಮೀನು‌ ಪರಭಾರೆಗೆ ಸಿಂಗ್ ವಿರೋಧ

ಮುಂದಿನ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸುವೆ. ಸಿಎಂ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಳಿಕೆ ಮುಂದಿನ‌ ನಿರ್ಧಾರ ನನ್ನದು