ಜಾವಾ ದಿನ

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾವಾ ದಿನ ದ ಅಂಗವಾಗಿ ಯಜ್ಡಿ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದರಾದ ಸವಾರರು