ಜಲಾವೃತ..

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವುದು. ಅದರ ಮದ್ಯೆ ವಾಹನ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು