ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್

ಕರಡಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಕಮಲಾಪುರದ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ .