ಚಿಕ್ಕ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ‌ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‌ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಬಿ.ವಿಕೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿರುವ‌ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ವಿರಳವಾಗಿರುವುದು