ಚಂಡ್ರಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಕೋಲಾಟ:

ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಚಂಡ್ರಿಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು