ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ದಿಟದ ದೀವಟಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಡಗೆಯಾಯಿತು. ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್, ವೂಡೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರಿದ್ದಾರೆ