ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಮಹತ್ವ:

ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡರಕಿಯ ಶ್ರೀ ಮದ್ ಬೃಹದ್ವಾಶಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಚಲಗುರು ಗೀತಾ ಮಂದಿರದ ಸೇವಾ ನಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಯವರು ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು.