ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಆಚರಣೆ

ಕ್ರೈಸ್ತ ಭಾಂಧವರು ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು|| ಶಿಲಬೆ ಹೊತ್ತು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು