ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು