ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ನಡುವೆ ಓಡಾಟ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಓಕಳಿ ಪುರಂ ರಸ್ತೆಯ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ನಡುವೆ ವಾಹನ ಒಡಾಟ