ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮತ್ಯಕನ್ಯೆ

ಮೀನು ಸೇವನೆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೇಟಾದ ಅಥರ್ವ ದೇಶ್ ಮುಖ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ಸಕನ್ಯೆ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು