ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಗಾಣದ ಎತ್ತು

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಮಾರಂಭದದಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಗಾಣದ ಎತ್ತು