ಗಮನ ಸಳೆದ ಜಾಥಾ

ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಜಾಥಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು