ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ..

ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿದ್ದ ಗಣೇಶನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಡಿಯೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರು