ಖರೀದಿ ಬಲು ಜೋರು…

ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗೌರಿ ನಾಡಿದ್ದಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಗಳ ಖರೀದಿ ಬಲು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ.