ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ‌

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿಬಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು