ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾದ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾದ ನಗರದ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಅದರ ನಡುವೆ ಜನ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು