ಕೃಷ್ಣಜನ್ಮಾಷ್ಠಮಿ: ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣರ ವೇಷಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರು.

ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐಡಿಯಲ್ ಇನ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನ ಎಲ್ ಕೆಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದ್ರಿತ್ವನ್‌ ಎಂ ಸನ್ನಿಧ್ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷಧಾರಿಯಾದರೆ ಯಶೋಧೆಯಾಗಿ ದ್ರಿತ್ವನ್ ತಾಯಿ ಮೇಘನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯ