ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ…

ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಅವರ ಕಾಲದೊಂದಿದೇ ಹನಿ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು