ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್

ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಜ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಶೇಷ ಬಿದ್ದಿರುವುದು.ಇದರ ನಡುವೆ ಜನರ ಸಂಚಾರ.