ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ ಸುಮನ್

ಧರ್ಮ‌ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ನಟನೆಯ ಸುಮನ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಗಮನ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.