ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

ಆಟೋ , ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಇಎಲ್ ವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಇಂದುಮತಿ ಅವರು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು