ಕಿಚ್ಚು ಹಾಯಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ…

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪಿಂಜಾರಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಿಚ್ಚು ಹಾಯಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕ್ಷಣ..