ಕಾವೇರಿ ಉಳಿಸುವಂತೆ ಉರುಳು ಸೇವೆ

ಕಾವೇರಿ ಉಳಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಉರುಳು ಸೇವೆ ನಡೆಸಿದರು