ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎನ್ .ಆರ್ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಬಳಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ