ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ಪತ್ತೆ…

ಒಡಿಶಾದ ಸಿಮಿಲಿಪಾಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ.