“ಕದ್ದ ಚಿತ್ರ” ದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ