ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತಪಾಸಣೆ, ವಶ….

ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ಪೋಲೀಸರು| ಇದೇ ವೇಳೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.