ಕಂಪ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮುಖಿ ರಾಮಕ್ಕನ ಹವಾ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಕೈಕ ಮಂಗಳ ಮುಖಿ‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹಲವು‌ ಮಂಗಳ‌ ಮುಖಿಯರ ಸಾಥ್