ಒಳಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ.

ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಸಮಿತಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತು