ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ


ಹಾವೇರಿ,ಮೇ.12: ನಗರದ ಬಸವ ಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ100 ಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಜಯ ಲಮಾಣಿ 91,52 ದ್ವೀತಿಯ ಕಮಲಮ್ಮ ತಾಮ್ರಗುಂಡಿ 86,56 ತೃತೀಯ ಮನು ಕಾರಬಾರಿ 84,96 ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲಾ
ಆಡಿಳಿತ ಮಂಡಳಿ & ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.