ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಕೋರುತ್ತ ಅಂತಿಮ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು.