ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗೋಪಿಕೆಯರು ಚಿತ್ರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ