ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಫೀಡರ್

ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಫೀಡರ್ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು