ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಜನ..

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜನರು.