ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಅರಳಿ ಮರ…

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನಪ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ದ್ದ ನೂರು ವರ್ಷದ ಅರಳಿ ಮರ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ.