ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜು

ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸ ಅಂಗವಾಗಿ ಫಲಪುಷ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂಜೆ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವುದು