ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವನಿತಯರು.

ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾತ್ ಪೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಿಧ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು