ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ:

ಗುರುಮಠಕಲ ಡಿಪೋದಿಂದ ಹೊರಟ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.