ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗಳ ಸಭೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಇಂದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ವಾಕಥಾನ್ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಗೊಂಡಿರುವುದು