ಆಹಾರ ವಿತರಣೆಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ