ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆಗ್ರಹ

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಹಣ್ಣು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇದಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹೂ ಹಣ್ಣು ಬೆಳಗಾರರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು| ಸಂಘದ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಅರವಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು