ಅಹವಾಲು ಆಲಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನರಿಕರಿಂದ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿದರು