ಅರ್ಹರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಜಾಗೃತಿ

ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಬಾಟಲ್ ಆಟಿಸ್ಟ್ ಬಸವರಾಜು. ಆವರ ಚುನಾವಣ ಕಛೇರಿ ಬಳಿ ವಿನೂತನ ಜಾಗೃತಿ ನಡೆಸಿದರು