ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ:

ಗುರುಮಠಕಲ್: ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.