ಅರ್ಗಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ