ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಲು ವಶ

ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಲುಗಳನ್ನು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ದಯಾನಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು